معجم

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact term
TermDefinition
Analysis

analyse

analytisch

analytique

analytische Bewertung

évaluation analytique

analytische Nummerierung

numérotation analytique

analytische Prozesse

processus analytiques

Änderungsnachverfolgung

suivi des modifications

Anfangsglied

terme initial d’une suite

Anfangszustand

état initial [Automat.]

Animation
Animationsschemas

jeux d’animations