Wörterbuch DE-FR

IT deutsch > französisch

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Adressierung

adressage

Zugriffe - 214
Adressliste

liste d’adresses

Zugriffe - 203
Adressmanagement

gestion des adresses [Data Quality]

Zugriffe - 189
Adressmanagement-Lösung

solution de gestion d’adresses

Zugriffe - 194
Adresspflege

suivi d’adresses

Zugriffe - 202
Adressprüfung

validation d’adresses

Zugriffe - 198
Adressverteilung

répartition des adresses [marketing direct]

Zugriffe - 195
Adresszeilen

lignes d’adresses

Zugriffe - 189
Adresszusatz

complément d’adresse

Zugriffe - 193
Adreßverifizierungssystem

système de vérification des adresses

Zugriffe - 206