×

Fehler

Page Not Found

Wörterbuch DE-FR

IT deutsch > französisch

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Uhrenbaustein

module d’horloge

Zugriffe - 77
Uhrfrequenz

fréquence d’horloge ; cycle

Zugriffe - 75
UI-Steuerelemente

éléments de commande de l'interface utilisateur

Zugriffe - 82
umgeroutet

réacheminé

Zugriffe - 68
Umlaut

voyelle infléchie

Zugriffe - 79
Umplazierung

déplacement

Zugriffe - 81
Umrandungstyp

style de bordure

Zugriffe - 84
Umzugsabgleich

traitement des déménagés

Zugriffe - 74
Umzugsadressen

déménagés

Zugriffe - 86
Umzugsdatei

fichier de déménagement

Zugriffe - 83